Undersökningar - vårt utbud

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB kan erbjuda ett flertal olika typer av undersökningar - var och en med sin specifika karaktär...

- Nöjd-Kund-Mätningar
- Nöjd-Medarbetar-Mätningar
- Nöjd Medlems-Mätningar
- Marknadsföring och varumärkesundersökningar
- Marknadskartläggningar
- Projektutvärderingar
- Opinionsundersökningar

 
Hur insamlandet av informationen sker bestäms utifrån undersökningens karaktär, det vill säga syftet med undersökningen. Lite i korthet om de olika insamlingsmetoderna kan du läsa under Metoder.

Tillbaka

Nöjd-Kund-Mätning

Vikten av att veta vad ett företags olika intressenter tycker, känner och tänker om ett företag har ökat i takt med att konkurrensen på företagsmarknaden har intensifierats.

I dag talas det mycket om "kundtillfredsställelse" vilket innebär att man sätter kundens upplevelser i fokus för att deras behov skall kunna tillgodoses på bästa sätt. Genom att mäta kundattityder kan företag skapa sig konkurrensfördelar - det är billigare att behålla en gammal kund än att hitta en ny.

Nya krav på ISO-certifierade företag

I slutet av 2000 utkom en ny version av standard för ISO 9001: 2000. Den medför ett tydligare fokus på kundnyttan. För företag som är eller vill bli certifierade innebär det att:

Högsta ledningen skall säkerställa att kundens krav fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen.

Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion skall organisationen skaffa sig information över kundens uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt kundkraven eller inte. Metoder att erhålla och utnyttja sådan information skall fastläggas.

 

Lösningen...

Genom vår dokumenterade kunskap samt erfarenhet av undersökningar kan vi erbjuda Er en helhetslösning avseende mätningar av kundtillfredsställelse.
Hur insamlandet av information sker bestäms utifrån vilken grupp som intervjuas. Det kan vara genom en, eller en kombination av följande insamlingsmetoder:

- Telefonintervju
- Besöksintervju
- Brevenkät
- Webbaserade enkäter
- Fokusgrupp

Vad mäts...

Vilka områden som behöver mätas när det gäller Nöjd-Kund-Mätningar varierar givetvis mellan olika företag och branscher. Vi utgår från ett framtaget frågepaket där sammansättningen anpassar efter Era behov och önskemål. För att ge exempel på frågeområden som brukar ingå kan nämnas:

- Leveranssäkerhet
- Kompetens
- Kvalitet
- Service
- Pris

Hur används resultatet...

Resultatet av undersökningen ska på ett konkret sätt kunna användas som underlag för att Ni på ett effektivt sätt ska kunna fatta beslut om hur resurser i företaget ska användas och fördelas. För att uppnå detta tas värden fram för de olika områden som väljs att ingå i undersökningen. Värdena placeras sedan in i ett diagram där värdena bör hamna kring diagonalen. Faktorer av stor betydelse som får ett lågt betyg signalerar behov av åtgärd. Blir förhållandet tvärtom bör det ifrågasättas om resurserna används på rätt sätt.

Tillbaka

Nöjd Medlems-Mätning

Varför undersökning?

En medlemsorganisations främsta syfte är att ta vara på och främja medlemmarnas intressen. Genom att ta reda på istället för att gissa vad medlemmarna verkligen tycker kan er organisation utvecklas i rätt riktning och åstadkomma förändringar som är till medlemmarnas bästa.

Resultatet av undersökningen ska på ett konkret sätt kunna användas som underlag för att ni effektivt ska kunna fatta beslut om hur resurser i organisationen bör fördelas och användas. För att uppnå detta tas värden fram för utvalda områden som ingår i undersökningen.

 

Arbetsgång
En nöjd- medlems – mätning kan vara intern och handla om hur medlemmarna värderar medlemsförmåner, information, tillgänglighet och kompetens inom organisationen.
Den kan också röra sig om allmänna samhällsfrågor, arbetslivsfrågor eller annat som berör organisationens medlemmar. Frågeområdena tas fram i samråd med organisationen, varefter Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB tar hand om hela undersökningen och sammanställer resultatet.


Varför välja oss?

Många organisationer gör egna undersökningar. Fördelen med att anlita ett utomstående företag är att det ofta är lättare att få in åsikter och synpunkter eftersom informationen behandlas objektivt och konfidentiellt. Utomstående undersökningar ger också större trovärdighet i media när det rör sig om opinionsbildande frågor.

 

Tillbaka

Marknadsföring och varumärkesundersökning

Marknadsföringsmätningar

När man gör en marknadsföringskampanj är det en fördel att veta hur den uppfattas av kunderna. Undersökningar kan göras före kampanjen för att se om budskapet uppfattas som man har tänkt. Efter kampanjen är det intressant att se hur det verkligen gick. Man kan fråga om, var och när kunderna såg marknadsföringen och hur de uppfattade den.

Vilken typ av undersökning som behöver göras varierar utifrån vilket slags beslut som ska fattas. För att ge exempel på olika typer av undersökningar som kan vara aktuella vid marknadsföringsbeslut kan nämnas:

- Reklamtester
- Segmenteringsanalyser
- Målgruppsanalyser

 

Varumärkesmätningar

Ett varumärke signalerar både kvalitet, image och tillhörighet. Många företag och organisationer har förstått vikten av att bygga och vårda sitt varumärke. För att ta reda på hur varumärket uppfattas gör man en mätning.
Resultatet av mätningen kan ge svar på var man ska lägga kraften för att stärka och utveckla varumärket ytterligare.

Vi kan erbjuda:

- Varumärkestester
- Varumärkesstrategi
- Varumärkeskännedom