Metoder

Hur insamlandet av informationen sker bestäms utifrån undersökningens karaktär, det vill säga syftet med undersökningen. Lite i korthet om de olika insamlingsmetoderna finns nedan:

Brevenkät

Formulären kan skickas ut och samlas in via post eller fax samt i vissa fall delas ut för hand. Brevenkäter passar då man vill nå ut till en målgrupp och då anonymitet önskas.

Webbenkät

Insamlandet sker genom e-post eller länk/popup via en hemsida. Då insamlandet sker via e-post återfinns en länk i e-brevet. Dold bakom länken finns en personlig kod som slumpas fram vilket gör att säkerheten är hög. En person kan bara svara en gång och ingen kan komma in på någon annans länk och svara. En person kan även avbryta ifyllandet av enkäten för att senare gå in och besvara de frågor som lämnats obesvarade, däremot går det inte att i efterhand ändra givna svar.

 

Telefonintervju

Frågorna ställs och besvaras muntligen under ett telefonsamtal. Telefonintervjuer lämpar sig oftast bäst då det inte tar så lång tid att göra intervjun.

"På-stan-intervju"/butiksintervju

Frågor ställs muntligt eller skriftligt till en förutbestämd målgrupp på stan eller i den aktuella butiken. ”På-stan-intervjuer” passar då det är få frågor som ska ställas och då de har fasta svarsalternativ.

Fokusgruppintervju

Är en dynamisk undersökningsmetod där en eller ett par moderatorer diskuterar ett ämne med en grupp bestående av sex till tio personer. Fördelen med fokusgruppintervjuer är att reflektioner kommer fram och diskussioner uppstår.

Personlig intervju/besöksintervju

Frågorna ställs och besvaras muntligt vid ett möte mellan intervjuare och en enskild person. Vid personlig intervju kan eventuella oklarheter förklaras och respondenten kan ge djupare och mer ingående svar.