Kompetens

På Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB finns dokumenterad
kompetens inom områdena:

  • Forskningsmetodik
  • Statistisk analys
  • Kvalitativ analys
  • Företagsekonomi
  • Arbets- och organisationspsykologi samt beteendevetenskap
  • Intervjuteknik

Detta gör att vi kan få en helhetssyn på undersökningen från
undersökningsdesign, frågekonstruktion, urval och genomförande
till analys och presentation.