Företaget, så gör vi...

1. Varför? och Vad?

I ett första möte med kunden/uppdragsgivaren diskuteras vilket beslutsunderlag som ska tas fram, och vad man ska ha det till.

Behovet av en marknadsundersökning uppkommer i regel när man befinner sig i en situation som kräver ytterligare information för att man ska kunna fatta ett korrekt beslut. En marknadsundersökning är med andra ord ett verktyg som används för att skaffa bättre underlag vid beslutsfattande.

Det finns flera fördelar med att anlita ett företag som professionellt arbetar med undersökningar.

Exempelvis:

1. Blir arbetet av utan att använda egen personal som bättre behövs i kärnverksamheten.
2. Är det oftast lättare för en utomstående att få in åsikter och synpunkter, då detta möjliggör att informationen behandlas objektivt och konfidentiellt.

 
 

2. Var? Vem? och Hur?

Det andra steget är att ta fram ett upplägg för uppdraget: Var hittar vi den information vi behöver? Vem har informationen? och Hur får vi fram den information vi vill mäta?

Vilka områden som behöver mätas varierar givetvis mellan olika företag och branscher.

Hur insamlandet av informationen sker bestäms utifrån undersökningens karaktär, dvs syftet med undersökningen, frågornas natur osv. I regel används en, eller en kombination av följande insamlingsmetoder:

Brevenkät

Webbaserad enkät
Telefonintervju
"På-stan-intervju"/butiksintervju
Fokusgruppintervju
Personlig intervju/besöksintervju

3. Jobba, jobba, jobba...
4. Presentation och användande

När uppdraget är slutfört går vi igenom resultatet med kunden personligen, samt presenterar den färdigskrivna rapporten. Vår målsättning är att vara exakta och lättfattliga.

Resultatet av undersökningen ska på ett konkret sätt kunna användas som underlag för att kunden/uppdragsgivaren ska kunna fatta effektiva beslut om hur exempelvis resurser i företaget ska användas och fördelas.